Algemene voorwaarden FETCH car sharing

November  2018

 1. Onderwerp en Toepasselijkheid
 2. Je sluit een Mantelovereenkomst af met ons, Fetch Mobility B.V., (gevestigd en kantoorhoudend aan de Vonderweg 24, 7468 DC te Enter, KvK nr.: 72871237), handelend onder de naam FETCH car sharing. Voorts sluit je voor iedere rit een aparte Huurovereenkomst met ons af. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten van toepassing. Ook de prijslijst zoals die genoemd staat op onze website is van toepassing op de overeenkomsten.

 1. Definities

De volgende – met hoofdletters – aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de navolgende betekenis:

 1. a) Corporate account behelst de registratie van een rechtspersoon als Klant, waarmee de rechtspersoon de mogelijkheid krijgt om meerdere personen te registreren die op naam van dit Corporate account en dus op naam van de rechtspersoon een Voertuig kunnen gebruiken.
 2. b) Huurovereenkomst is de overeenkomst tot huur van een Voertuig die volgt uit het gebruik van een FETCH car sharing voertuig door Klant, gebaseerd op de Mantelovereenkomst.
 3. c) FETCH car sharing is de partij die het Voertuig voor verhuur beschikbaar heeft gesteld.
 4. d) FETCH car sharing’s mobiele applicatie is de digitale sleutel van FETCH car sharing (hierna te noemen App) – waarmee Klant een Voertuig van FETCH car sharing kan reserveren en toegang tot gebruik krijgt van een Voertuig.
 5. e) Klant is een natuurlijk persoon of rechtspersoon of vennootschap die met succes geregistreerd is bij FETCH car sharing.
 6. f) Mantelovereenkomst is de overeenkomst tussen Klant en FETCH car sharing, waarin de identiteit van partijen en de voorwaarden van huur in grote lijnen zijn vastgelegd en welke dient tot basis voor aparte Huurovereenkomsten per gebruik.
 7. g) Parkeervergunning is de vergunning voor het Voertuig verstrekt door FETCH car sharing voor het parkeren binnen de stadsgrenzen van Amsterdam. Een gedetailleerde kaart van deze stadgrenzen is te vinden op de website van FETCH car sharing: www.Fetchcarsharing.nl.
 8. h) Voertuig is de FETCH Car sharing auto die door FETCH car sharing ter beschikking wordt gesteld.

 1. Mantelovereenkomst

3.1 Een Mantelovereenkomst komt tot stand nadat een aanvraag daartoe door FETCH car sharing is aanvaard en de (elektronische) machtiging voor automatische betaling is gegeven. FETCH car sharing accepteert digitale handtekeningen en waardeert deze hetzelfde als met inkt gezette handtekeningen.

3.2 Afhankelijk van de Mantelovereenkomst kunnen daaronder een of meerdere gebruikers geregistreerd worden die ten laste van de Klant Voertuigen mogen reserveren en ermee rijden. Een persoon die niet bij FETCH car sharing geregistreerd is, mag niet in de door FETCH car sharing aangeboden Voertuigen rijden.

3.3 FETCH car sharing behoudt zich het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen voor het registreren van meerdere gebruikers onder de Mantelovereenkomst. Als rechtspersoon kan je alleen Klant worden, als de natuurlijke persoon die de Corporate account registreert, zelf al als Klant geregistreerd is. De registrerende natuurlijke persoon krijgt op de website van FETCH car sharing vervolgens de mogelijkheid om andere gebruikers, onder de Corporate account aan te melden (bijv. een werknemer). De registrerende natuurlijke persoon verplicht zich ertoe een Corporate account en bijhorende gebruikers uitsluitend te registreren indien en voor zover hij/zij daartoe door de rechtspersoon is gemachtigd.

 1. Registratie, voorwaarden reservatie en gebruik

4.1 FETCH car sharing heeft diverse persoonsgegevens van Klant nodig om een Mantelovereenkomst tot stand te laten komen. Voor registratie van persoonsgegevens door FETCH car sharing die valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming bestaan een reglement en inzagerecht overeenkomstig de wet. Op de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van de website van FETCH car sharing is de Privacy Policy van FETCH car sharing van toepassing dewelke van tijd tot tijd kan wijzigen. De meest actuele Privacy Policy is te vinden op de website van FETCH car sharing: www.Fetchcarsharing.nl.

4.2 Om het door FETCH car sharing aangeboden Voertuig te kunnen reserveren en gebruiken dient de Klant, cumulatief:

 1. a) minimaal 12 maanden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs afgegeven door een land lid van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en geverifieerd door FETCH car sharing in overeenstemming met de bepalingen van de bovenvermelde Privacy Policy,
 2. b) dit rijbewijs bij ieder gebruik bij zich te dragen en
 3. c) in het bezit te zijn van een opgeladen smartphone waarop de FETCH car Sharing App is geïnstalleerd en die toegang heeft tot het internet (ook gedurende het gebruik). De Klant is zelf verantwoordelijk voor haar smartphone, internettoegang en de kosten hieraan verbonden.

4.3 De Klant dient alle wijzigingen in de door hem aan FETCH car sharing verstrekte persoonsgegevens, via de instellingen in de App, aan FETCH car sharing door te geven. Dit geldt ook voor de onbevoegdheid om een auto of Voertuig te mogen besturen door bijvoorbeeld intrekking of schorsing van het rijbewijs. Als de verstrekte gegevens aantoonbaar niet correct zijn (bijvoorbeeld onjuist e-mailadres), behoudt FETCH car sharing zich het recht voor om tijdelijk het gebruik van een Voertuig op te schorten of de Klant te deactiveren.

4.4 Het is alle Klanten strikt verboden derden de mogelijkheid te bieden om Voertuigen van FETCH car sharing te gebruiken. Het is voorts niet toegestaan dat de Klant informatie aan een derde geeft waarmee die derde Voertuigen kan reserveren, openen en/of gebruiken. Dit geldt ook als de derde zelf een Klant is van FETCH car sharing doch met uitzondering van het gebruik door meerdere Klanten van een Corporate account zoals beschreven in sectie 3.3. Voor iedere overtreding verbeurt de Klant een contractuele boete van € 2.000,-, onverminderd het recht van FETCH car sharing om verdere schadevergoeding te vorderen.

 1. App

5.1 Middels de App verstrekt FETCH car sharing onder een Mantelovereenkomst een digitale sleutel, aan een Klant en verleent hiermee het recht gebruik te maken van een Voertuig. Rechten onder of in verband met Mantelovereenkomsten of digitale sleutels zijn niet overdraagbaar.

5.2 De Klant is verplicht om verlies of diefstal van zijn/haar smartphone met App direct aan FETCH car sharing te melden (via de website van FETCH car sharing of telefonisch bij de klantenservice), zodat FETCH car sharing de App kan blokkeren en misbruik kan voorkomen.

5.3. Klant krijgt of kiest tijdens het registratieproces een gebruikersnaam en wachtwoord die hem/haar de toegang geeft tot functies en (persoonlijke) informatie op de website van FETCH car sharing (bijvoorbeeld Voertuigen van FETCH car sharing reserveren of persoonlijke gegevens inzien en wijzigen). De Klant dient de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim te houden. De Klant stemt ermee in om het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen als FETCH car sharing hierom verzoekt.

5.4. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om de smartphone, het gebruik van de App, alle (toegangs)codes en identificatiegegevens veilig en geheim te houden.

 1. Huurovereenkomsten

6.1. De Klant kan Voertuigen van FETCH car sharing reserveren en gebruiken middels de App. Klant verkrijgt na geaccepteerde reservering het exclusieve gebruiksrecht op het gereserveerde Voertuig.

6.2. Annuleren van een reservering is uitsluitend mogelijk via de App voor aanvang van het gebruik. Indien annuleringskosten van toepassing zijn, zijn de kosten hiervan terug te vinden in de prijslijst op de website.

6.3. De huurperiode begint door op “start gebruik” in de App te drukken. De Klant betaalt alleen voor het gebruik van het Voertuig. De huurperiode eindigt wanneer de Klant, na het volgen van de in de App gegeven instructies, binnen het gebied van de Parkeervergunning op “stop gebruik” drukt of wanneer FETCH car sharing recht heeft om in overeenstemming met deze voorwaarden de Huurovereenkomst te beëindigen. Het Voertuig dient, voordat op ‘stop gebruik’ in de App kan worden gedrukt, te zijn geparkeerd binnen het gebied van de Parkeervergunning in Amsterdam, op een openbare parkeerplaats, overeenkomstig de wet. Als de accu van het Voertuig 30% of minder opgeladen is, dient het Voertuig te worden opgeladen. Als het gebruik om welke reden dan ook niet kan worden beëindigd, dan is de Klant verplicht dit direct te melden aan FETCH car sharing via de App of klantenservice, bij het Voertuig te blijven en de instructies van de FETCH car sharing klantenservice op te volgen. Bij twijfel of het afsluiten is geslaagd, dient de Klant te bellen met de klantenservice om dit te verifiëren, c.q. het Voertuig af te laten sluiten. Indien de Klant het Voertuig onjuist of niet afsluit kan dit tot gevolg hebben dat de huurperiode niet wordt afgesloten en de kosten voor gebruik doorlopen voor de Klant. Ook eventuele schade voor FETCH car sharing zal alsdan op Klant kunnen worden verhaald.

 1. Waar en hoe te parkeren?

7.1 Bij het stoppen van het gebruik van het FETCH car sharing Voertuig dient het Voertuig op legale wijze te worden geparkeerd binnen het gebied van de Parkeervergunning in Amsterdam, zoals aangegeven op de plattegrond die is terug te vinden op onder andere de website en de App. Parkeren bij het stoppen van het gebruik is niet toegestaan op een niet vrij toegankelijke parkeerplaats, zoals op een privéterrein, maar ook niet op plaatsen bestemd voor laden en lossen, invaliden, autodate of andere autodeel aanbieders zoals Greenwheels of op plaatsen met een tijdsrestrictie. Indien het Voertuig toch niet overeenkomstig het bovenstaande wordt geparkeerd bij het einde van het gebruik van het Voertuig, komen alle kosten die dit tot gevolg zullen hebben, zoals parkeerboete(s) en wegsleepkosten voor rekening van Klant. Deze kosten zijn direct opeisbaar. Daar waar het serviceteam van FETCH car sharing een foutief geparkeerd FETCH car sharing Voertuig tegenkomt aan het einde van gebruik, zal de auto worden verplaatst ter voorkoming van de boetes en extra kosten. De hieraan verbonden kosten voor het verplaatsen worden bij Klant in rekening gebracht. Ook deze kosten zijn direct opeisbaar.

7.2 Als de accu van het Voertuig 30% of minder opgeladen is, dient het Voertuig door Klant aan de laadpaal gekoppeld te worden om de accu op te laden. Gebeurt dit niet en is hiervan geen melding met opgaaf van valide reden gemaakt bij FETCH car sharing, dan heeft FETCH car sharing het recht een direct opeisbare boete bij Klant in rekening te brengen.

 1. Betalingen, Machtiging

8.1 De Klant stemt ermee in om de prijzen te betalen zoals deze vermeld staan in de prijslijst op de website van FETCH car sharing. De prijs wordt bij elke reservatie en voor elk gebruik aan de Klant weergegeven in de App en op de website. Er dient enkel betaald te worden voor het gebruik van een Voertuig. De administratieve gegevens van FETCH car sharing zijn hiervoor bepalend.

8.2. Betalingen van de Klant geschieden volgens de door de Klant gekozen betaalwijze. De Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat het saldo op zijn (bank)rekening waarop de afschrijving of de (SEPA)incasso plaatsvindt toereikend is voor het gebruik van het Voertuig.

8.3. Indien Klant om welke reden dan ook niet of te laat betaalt, is hij incassokosten verschuldigd die worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012.

8.4. Alleen FETCH car sharing heeft het recht om door de Klant verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele tegenvorderingen. Aan de Klant komt geen recht op verrekening toe. Ook heeft de Klant geen recht om tot aan de voldoening van zijn tegenvorderingen Voertuig(en) van FETCH car sharing onder zich te houden.

 1. Verplichtingen FETCH car sharing

9.1 FETCH car sharing is gehouden om zich naar vermogen in te spannen om na de bevestiging van een reservering een voor gebruik geschikt Voertuig op het in de reservering vastgelegde tijdstip en locatie ter beschikking te stellen. FETCH car sharing kan niet instaan voor de 100% juistheid van de gps-coördinaten in haar App en is hier dan ook niet voor verantwoordelijk voor te houden.

9.2. Bij aanvang van het gebruik van een Voertuig kan het voorkomen dat een schade of defect aan het Voertuig aanwezig blijkt, als gevolg waarvan het Voertuig niet of beperkt kan worden gebruikt. FETCH car sharing zal zich dan naar vermogen inspannen om zo snel mogelijk een vervangend Voertuig te vinden, al dan niet door verwijzing van de Klant naar een Voertuig op een andere locatie dan in de reservering vermeld.

 1. Bijkomende kosten verbonden aan gebruik

10.1 Zolang een Voertuig wordt gebruikt door de Klant zijn de aan het gebruik verbonden kosten waaronder tol of parkeergeld voor rekening van Klant. Parkeren is gratis op parkeerplaatsen waar de Parkeervergunning van het Voertuig dekking biedt, op voorwaarde dat het Voertuig op legale wijze wordt geparkeerd. (Parkeer)boetes en bijkomende- of juist kosten ter beperking van schade, zoals verplaatsingskosten, komen voor rekening van de Klant. Betaling van dergelijke boetes al dan niet met bijkomende kosten is door FETCH car sharing direct opeisbaar bij de Klant.

10.2 Het gebruik van de in het Voertuig aanwezige laad-sleutelhanger is kosteloos voor zover hiermee uitsluitend de elektriciteit voor het Voertuig wordt betaald. De laad-sleutelhanger kan uitsluitend worden gebruikt bij openbare laadpalen. Indien niet met de laad-sleutelhanger betaald kan worden, bijvoorbeeld bij een privé laadpaal of bedrijfslaadpaal zijn de laadkosten voor rekening van de Klant. Gebruik van de laad-sleutelhanger voor het opladen van andere voertuigen is strikt verboden. Hierop staat een boete ter hoogte

van € 250,-. Indien de laad-sleutelhanger aantoonbaar op enig moment ten behoeve van enig ander voertuig misbruikt blijkt, is de Klant gehouden om alle kosten aan FETCH car sharing te vergoeden naar discretie van FETCH car sharing. De laad-sleutelhanger dient in het Voertuig achter te blijven, op straffe van een boete.

 1. Gebruik Voertuig:

11.1. In het Voertuig zit een gebruikshandleiding die de Klant dient te lezen en op te volgen. Dit betekent ook dat de Klant op de voorgeschreven manier het Voertuig met een laadkabel dient aan te sluiten op een laadpaal, en het Voertuig steeds op geschikte en toegestane plaatsen te parkeren, na gebruik schoon achter te laten, persoonlijke eigendommen mee te nemen, de ramen te sluiten en het Voertuig correct af te sluiten.

11.2 Het is niet toegestaan:

 1. a) opzettelijk schade toe te brengen aan het Voertuig,
 2. b) het Voertuig te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs, medicatie of enige andere gemoedstoestand die het rijgedrag kunnen beïnvloeden,
 3. c) het Voertuig te gebruiken voor vervoer van personen tegen betaling,
 4. d) het Voertuig te gebruiken voor het geven van rij-instructie,
 5. e) het Voertuig te gebruiken voor het voorbereiden of deelnemen aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, testen of optochten,
 6. f) het Voertuig te overbeladen of te beladen zonder voldoende zekering,
 7. g) om in het Voertuig te roken of andere geur en/of schade toe te brengen aan het Voertuig,
 8. h) om de airbag van het Voertuig te deactiveren,
 9. i) om het Voertuig in geval van schade of defect zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van FETCH car sharing te (doen) repareren.

11.3 Klant moet zelf zorgen voor aanvullende uitrusting zoals kinderzitjes. Kinderzitjes mogen alleen op de achterbank gebruikt worden. Een dakkoffer installeren is niet toegestaan.

11.4 Indien niet aan het bovenstaande wordt voldaan, heeft FETCH car sharing het recht een direct opeisbare boete bij Klant in rekening te brengen. De boete bedragen zijn terug te vinden op de prijslijst zoals vermeld op www.Fetchcarsharing.nl

 1. Pech, schade en gebreken

12.1 Voor het Voertuig is door FETCH car sharing conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid gesloten. De Klant betaalt het eigen risico van € 250,- bij schade. Indien de Klant echter in strijd met een in deze Algemene Voorwaarden geregelde verplichting handelt met als gevolg dat op de verzekeraar geen vergoedingsverplichting rust, dan dient de Klant de daaruit voor FETCH car sharing resulterende schade volledig te vergoeden.

12.2. De Klant is aansprakelijk voor gedragingen en nalatigheden van zijn/haar passagiers, ook indien deze gedraging niet was toegestaan door de Klant.

12.3. Het Voertuig wordt volgens wettelijke verplichtingen door FETCH car sharing periodiek op schade en defecten gecontroleerd. De Klant moet zelf echter voor het gebruik van het Voertuig checken op schade, defecten en gebreken die niet op de schadestatus zijn vermeld in de App en daarvan melding maken. Om de schade zo veel mogelijk te kunnen toerekenen aan de veroorzaker dient de melding zo volledig mogelijk en

naar waarheid te worden gedaan voordat de Klant op “start gebruik” in de App drukt en de motor start. Indien dit niet gebeurt zal de schade aan de vorige Klant van het respectievelijke Voertuig kunnen worden toegerekend.

12.4 De Klant zal in geval van een ongeval, pech, of enige gebeurtenis waaruit schade kan ontstaan of is ontstaan voor welke partij dan ook, direct contact opnemen met FETCH car sharing’s klantenservice. De Klant is verplicht om de instructies van de klantenservice op te volgen. Het inschakelen van enige vorm van pechhulp buiten FETCH car sharing om komt voor eigen kosten en risico van de Klant. Bij ieder ongeval waarbij een derde of een derde voertuig betrokken is, dient er contact te worden opgenomen met de politie.

12.5. Bij schade moet de Klant alle inlichtingen verstrekken die van belang (kunnen) zijn. Het schadeformulier dient direct, volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden en ondertekend aan FETCH car sharing overgelegd te worden, binnen 5 dagen na het schadegeval. Wordt het schadeformulier niet, of te laat ingeleverd wordt dit gezien als belemmering van de schadeafhandeling en behoudt IONQ car sharing zich het recht voor om de aan het ongeval verbonden kosten op Klant te verhalen. Onjuiste verklaringen, in het bijzonder met betrekking tot aansprakelijk, komen voor rekening van de Klant.

12.6. Indien er schadevergoedingen die bestemd zijn voor FETCH car sharing, rechtstreeks aan de Klant werden uitgekeerd dan dienen deze door de Klant onmiddellijk aan FETCH car sharing te worden (terug)betaald.

 1. Aansprakelijkheid van FETCH car sharing

13.1 De aansprakelijkheid van FETCH car sharing is beperkt tot het nakomen van de verplichtingen die FETCH car sharing krachtens deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk heeft. Zij is nimmer aansprakelijk voor schade die Klanten direct of indirect lijden als gevolg van of in verband met het gewenste of daadwerkelijke gebruik van een Voertuig.

13.2 In alle gevallen waarin FETCH car sharing toch tot vergoeding van schade verplicht zou zijn, is dit bedrag nooit hoger dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van FETCH car sharing in het betrokken schadegeval zal uitkeren. Indien voor aansprakelijkheid van FETCH car sharing geen verzekeringsdekking bestaat, is de verplichting van FETCH car sharing tot schadevergoeding beperkt tot € 250,-.

 1. Duur en Beëindiging Mantelovereenkomst

14.1 Mantelovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigen door opzegging door een van de partijen. Alle Mantelovereenkomsten eindigen door faillissement van de Klant, diens surseance van betaling of diens schuldsanering krachtens de wet, steeds op het moment van het uitspreken of bepalen daarvan.

14.2. De opzegging van een Mantelovereenkomst door de Klant kan te allen tijde door dit bij de instellingen in de App aan te geven.

14.3. FETCH car sharing het recht om de Mantelovereenkomst eenzijdig op te zeggen in de volgende gevallen:

 1. a) bij een betalingsachterstand na ingebrekestelling voor wat betreft het gebruik van FETCH car sharing. (Parkeer)boetes en/of andere daarmee verband houdende kosten zijn direct opeisbaar. Betalingsachterstand in (parkeer)boetes en/of andere daarmee verband houdende kosten kan derhalve tot directe eenzijdige opzegging door FETCH car sharing leiden.
 2. b) als blijkt dat bij de registratie of tijdens de looptijd van de Mantelovereenkomst onjuiste informatie is verstrekt of juist niet is verstrekt en derhalve van FETCH car sharing niet kan worden verwacht dat zij de overeenkomst voortzet,
 3. c) indien de Klant na ingebrekestelling zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.
 4. d) bij enig vermoeden van FETCH car sharing van misbruik, fraude of andere onoorbare handelingen door/ van Klant of personen die toegang hebben tot identificatiegegevens van Klant, enkel te beoordelen door FETCH car sharing.

 

14.4. Indien de Mantelovereenkomst wordt beëindigd alvorens het Voertuig geldig werd geretourneerd conform deze Algemene Voorwaarden, heeft FETCH car sharing met name de volgende rechten:

 1. a) recht op de huurprijs tot geldige retournering van het Voertuig,
 2. b) recht op onmiddellijke revindicatie van het Voertuig, op kosten van de Klant indien de Klant het Voertuig niet onmiddellijk geldig retourneert,
 3. c) recht op schadevergoeding.

14.5 FETCH car sharing heeft het recht haar eventuele verplichtingen jegens Klant direct op te schorten totdat complete voldoening van een vordering heeft plaatsgevonden.

 

 1. Algemene bepalingen

15.1 FETCH car sharing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en de prijslijst aan te brengen en te publiceren op haar website.

15.2. Op deze Algemene Voorwaarden, de Mantelovereenkomst en de afzonderlijke Huurovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbank van Amsterdam bevoegd.

 

Categories: Uncategorized